lördag 17 mars 2018

Mor Maria


Vem är Maria?
Stark och fri? Underkuvad? Idoliserad?
Vad vi faktiskt kan veta om Maria utifrån evangelierna är egentligen ganska knapphändigt. Lukas vet att berätta att ängeln Gabriel sändes till en ung kvinna i staden Nasareth, att hon bar namnet Maria (Miriam/Mariam). Vi lär oss att hon förutom under barnaåren fanns nära Jesus även under hans offentliga gärning som vuxen. Vi vet att hon var en viktig person i lärjungakretsen och för de första kristna. Vi vet att hon stod vid Sonens kors men senare även mötte uppståndelsens verklighet.

Maria är Kyrkans mor. På vilket sätt? På det att hon genom sin närhet till Kristus bär fram kyrkan inför honom, på ett alldeles särskilt sätt, så som en förälder bär sitt barn. Maria är theotokos, Gudaföderska, och förkroppsligar erfarenheten av att såväl bära ett barn som förlora ett barn. Maria är mor. Och kvinna. Hon bär den kvinnliga erfarenheten i sig och visar på ett förhållningssätt som kallar kvinnor och män ut ur fångenskap och förtryck: Jag är HERRENS tjänarinna. Ingen annans.

Var hälsad, Herrens moder, o Maria!
I nödens stund den trogna, o Maria!
Träd fram o kerubim, och sjung o serafim,
sjung vår Herres moders lov.
Salve, salve, salve Maria.

lördag 3 mars 2018

Ljusets barn

 
I dagens evangelium möter vi Jesus när han driver ut en demon som är stum. Demonen är stum, och den gör mannen stum. Här visas Jesus brottningskamp mot ondskan. Han driver ut det onda, han kämpar mot djävulen i öknen, kämpar mot honom mitt i vardagen, mitt i livet. Den stumme mannen blir fri från det som plågar honom, fri från den sjukdom som har hållit honom fången och som lett till att han inte har kunnat leva ett liv fullt ut tillsammans med andra. Det som har gjort honom till en utstött. Jesus ser och driver ut det onda. 

Men Lukas fortsätter berättelsen och det blir ibland lite svårt att hänga med i vad som sker. Efter det att Jesus helat mannen blir han anklagad för att ha drivit ut demonen med hjälp av demonernas furste Beelsebul, alltså det onda självt.

Jesus svarar med en kort liknelse: ett rike som råkar i krig med sig själv kan inte bestå. Eller, i vår kontext: ett land som råkar i inbördeskrig kan inte bestå. På samma sätt kan inte Jesus driva ut det onda med det onda, han som själv är godheten.
Det är med Guds finger som Jesus driver ut det onda. Det är med Guds helige Ande som bara vill liv som han driver ut demonerna. Och så ger han oss detta glädjebudskap: om det är med Guds Ande som jag driver ut det onda, då betyder det att Guds rike är mitt ibland er! Guds rike är inte bara nära, det är här! I och med Jesus är det här. Så älskar Gud världen att han ger oss sig själv genom sin ende son för att vi skall veta vem han är och vad han enligt sitt löfte har i beredskap åt oss.

Den yttersta kampen mot ondskan är inte vår kamp, den är Guds. Den yttersta kampen kommer resultera i seger och Gud ska skapa nya himlar och ny jord. Den yttersta kampen är inte vår, men det betyder inte att vår roll ska vara passiv i denna världen. Vi är kallade till att vara ljusets barn. Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss, lev som ljusets barn, skriver Paulus i brevet till församlingen i Efesos. Kampen mot det onda och för det som är gott är i allra högsta grad en del av vårt eget liv.

Får detta dig att rygga tillbaka? Tänker du kanske att den kristna tron handlade väl om nåd, om att vi ingenting behöver göra själva, att vi bara behöver ta emot Guds godhet? Den kristna tron är ingen bakdörr, en enkel väg ut. Den kristna tron handlar i allra högsta grad om att gå i närkamp med livet – det vittnar inte minst Bibelns människor om. Ibland ser det ut som Davids kamp med Goliat. Utgången verkar vara given, men så händer det oväntade: den lilla stenen slår ut härföraren. Bibeln och vår egen erfarenhet påminner oss om det hela tiden – för Gud är ingenting omöjligt! 


Fastan kallar oss till besinning och omvändelse. Fastetiden handlar om att se livet och den värld vi lever i som den är, låta Guds ljus skina in i alla mörka vrår. Att vara troende är inte att vara försäkrad mot smärta och kamp. Det är inte att leva en rosaskimrande vardag utan problem, utan det är att gå kärlekens väg, den väg som Kristus gått före oss, det är en väg där vi återfår vår sanna frihet i skuggan av ett kors. Närmast kommer vi honom i bröd och vin som dukas och välsignas på altaret, här är han enligt sitt löfte. Detta är min kropp och blod har Jesus sagt, och när vi tar emot honom gör vi det tillsammans med kristna över hela jorden, och vi kallas alla att vara ljusets barn.

Herre, lär mig vad det är att vara ditt barn, barn av ditt ljus. Lär mig och hjälp mig att våga ta upp kampen mot det onda, det som sker i min vardag och det som finns inom mig. Låt mig vända om till dig, Herre Jesus Kristus. Amen.

lördag 24 februari 2018

En smula av Guds rike

I evangeliet berättas det om en kanaaneisk kvinna som möter Jesus. Hon ropar och ropar: ”Herre, Davids son, förbarma dig över mig! Min dotter plågas svårt av en demon.”
Kanske har hon följt honom sådär på avstånd en tid, kanske har hon sett de under som sker i hans namn, hon har åtminstone hört om honom för att våga yttra sin önskan. Jesus hör henne men möter henne först med tystnad. Hon är en kvinna av ett annat folk, en annan tro. Hon är paria, hon är pinsam och lärjungarna vädjar till Jesus att få henne att sluta.
Jesus vänder sig till henne för att avvisa henne och säger: ”Jag har inte blivit sänd till andra än de förlorade fåren av Israels folk”. Här menar Jesus alltså att han endast är sänd till det judiska folket, det folk som Gud utsett till sitt egendomsfolk. Det är hans första prioritet. Men kvinnan godtar inte det svaret från Jesus. Hon ber om att få en smula, om än aldrig så liten, av det löfte Gud gett sitt folk. En smula är allt hon begär, en glimt av Guds rike, en skärv av hans löfte. Då sade Jesus till henne: ”Kvinna, din tro är stark, det skall bli som du vill.” Och från den stunden var hennes dotter frisk.

Tro är helt och hållet en gåva säger Luther, en gåva given av Gud. Det är en gåva Gud ger var och en av alla sina skapade, en gåva till hela hans avbild. Det finns krafter som vill ta den ifrån oss, men Kristus står på vår sida när vi kämpar med vår tro och för vår tro.

När livet ställs på sin spets, då duger inga ord utan verklighet, det vet vi. När allt rasar samman inför våra ögon duger inga tomma ord, inga floskler kan få flickan frisk igen.
Då finns inget annat än att möta sanningen, det finns ingen annan väg ut ur ångesten än att se världen och mitt eget liv för vad det är, och vända sig till Gud som har gett mig livet. När jag vänder mig till honom kan jag be om vad som helst, för Gud är vår Far, vår gudomlige förälder som vill ge sina barn allt. Jag kan be om allt, men jag kan också be om en smula, en smula, en glimt av Guds rike.

Jag tackar och prisar dig för att det inte beror på kraften i min bön, inte på att jag finner de rätta orden, inte på vad jag känner eller upplever, utan bara på detta: att jag behöver dig. Herre, Jesus Kristus, vi behöver dig. Amen.

lördag 10 februari 2018

Fastlagen

Fastlagssöndagen sätter an tonen med att evangeliet berättar om hur Jesus och lärjungarna beger sig till Jerusalem. Orden är tunga, sätter spår: "Vi går nu upp till Jerusalem".
Vi vet att Jesus när han går vägen mot Jerusalem går mot sin död. Detta anade säkert några av lärjungarna och Jesu efterföljare också. Men vad de inte visste, och knappt kunde ana även om Jesus talat om det, var att Jesus inte endast går mot sin död utan också mot uppståndelsen och segern.
I denna årgång får vi berättat för oss om den blinde mannen vid vägkanten utanför Jeriko. "Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!". Han ropar och Jesus hör, stannar, ser. Vad vill du att jag ska göra för dig?
 
Med mannen vid vägkanten sjunger vi varje söndag Kyrie eleison, Herre förbarma dig. Han påminner oss om att vi ingår i något som är större än oss själva, större än vår familj, större än den ort där vi lever, större än allt det som vi annars låter definiera oss. Vi ingår i en mänsklighet, i en mänsklighet som Gud har skapat och som han kallar ut ur gråheten och gör till sitt folk. Det finns tider i livet då vi ropar med mannen vid vägkanten med egen röst, hans liv rör vid vårt liv. Alla andra dagar sjunger vi Herre förbarma dig för att vi vet att våra bröder och systrar sitter vid vägkanten och ropar.

Efter fastlagens tre dagar tystnar lovsången i kyrkans gudstjänst. Inte för att det inte finns skäl att tacka och lovsjunga Gud, men för att hjälpa oss att bli stilla och se livets skuggsidor. Jesus väjer nämligen inte för dem. Han går rakt fram, rakt igenom och möter mörkret med rätad rygg.

Det är att gå kärlekens väg.

"Se vi går upp till Jerusalem, i heliga fastetider att skåda hur Jesus Krist, Guds son i syndares ställe lider."   

lördag 3 februari 2018

Ljus och endast ljus

Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. (1 Joh 1:5-7)

Gud är ljus och inget mörker finns i honom. I skapelseögonblicket skapar Gud ljus i mörkret, ur intet skapas allt. Han som skapar världen håller allt i sin hand och tränger undan mörkret. Inget mörker finns i honom. Kaos förbyts i kosmos.

Det lilla Jesusbarnet bärs fram i templet av sina föräldrar. Symeon och Hanna ser och förstår. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Från templet i Jerusalem flyttas centrum till kyrkans altare, hit till oss, där Kristi kropp kommer till oss i bröd och vin. Tid och rum upphör, här är rymlig plats, här är Guds bord. Ett stråk av himmel och en doft av jord. För dig utgiven, för dig utgjutet. När du går fram till altaret och sträcker fram dina händer tar du emot honom som Symeon och Hanna såg i Jerusalems tempel: världens och din personliga frälsare.

Kom, allt är tillrett.

lördag 27 januari 2018

Guds rättvisa

Guds rättvisa, hur ser den ut?

Septuagesima går in (med en av kyrkoårets krångligare namn för övrigt) och inleder förfastans tid. 70 dagar kvar till påsk, och bibelläsningarna skiftar fokus från uppenbarelsen - att Jesus är Messias - till hur Guds folk ska formas och leva.

I Matteus tjugonde kapitel ger Jesus en liknelse om vad det innebär att vara en kristen och arbeta för Guds rike. Han liknar det vid att göra dagsverke i en vingård. Några arbetare är vakna tidigt och kan börja sin tjänst redan på morgonen. Några andra ansluter lite senare under dagen, ytterligare några kommer först mot slutet och hinner bara arbeta en timme innan arbetsdagen är slut. När det är dags för löning ställer alla arbetarna upp sig, och till sin förvåning är lönen detsamma för dem som kom först som för dem som bara arbetat en timme.
Hur är det med rättvisan? Med mänskliga ögon är detta djupt orättvist. Kanske reagerar du som jag; de första som varit trogna en hel dag i solhettan - ska de verkligen inte belönas mer än de som släntrade in i elfte timmen?

"Men jag vill ge den siste lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god?’ Så skall de sista bli först och de första sist."


När det gäller Guds rättvisa så verkar det vara på ett annat sätt än med vår. Jesus säger att Fadern vill ge alla samma lön. De första ska bli sist och de sista ska bli först. I Guds rike råder inte mänsklig rättvisa, där råder rättfärdighet. Trons mysterium.

Vem av arbetarna känner du igen dig i? Vad väcker Jesu ord för tankar och känslor i dig? Låt veckan som kommer präglas av dessa frågor. Rikta in dig mot ett fokus som får bli ditt under den stora fastan som snart inleds. 

"Herre, lär mig dina vägar, visa mig dina stigar. Led mig i din sanning, lär mig, du som är min Gud, min räddare, ständigt hoppas jag på dig. Herre, kom ihåg din barmhärtighet, den godhet du alltid har visat. Glöm min ungdoms synder, allt jag brutit, tänk på mig i din trofasthet, Herre, du som är god. Herren är pålitlig och god, därför visar han syndarna vägen. Han leder de ödmjuka rätt, de ödmjuka lär han sin väg. Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet mot dem som håller hans förbund och hans bud. Herre, min synd är stor, förlåt den, ditt namn till ära". (Ps. 25:4-11).


lördag 20 januari 2018

Säg bara ett ord

Hela vägen går han med mig, vad kan jag väl önska mer? Kan jag tvivla på hans godhet när jag här hans ledning ser? Himmelsk frid, gudomlig trygghet uti honom har min själv, ty jag vet, vad än mig möter, gör dock Jesus allting väl! Ty jag vet, vad än mig möter, gör dock Jesus allting väl. (Sv. ps. 252)

Det står som överskrift denna söndag att Jesus skapar tro. Kanske undrar du över vad det kan betyda. Är det Jesus som skapar tro i mitt hjärta? Vad är tro? Hur får man egentligen en sann tro? Att tro är att sätta sin lit till något utanför oss själva. Tro är hjärtats förtröstan, tro är överlämna sitt liv. I Hebréerbrevet står det att tro är en visshet om något som vi inte kan se. Tron är alltså en visshet – det vill säga erfarenhet av, vetskap om något som vi inte kan se. Vi kan inte se det, men ändå erfara det.

Tron kan grunda sig på det som vi har hört av andra och sett hos andra. Man får en hjälp att tro genom att se tron hos andra människor. Se på ditt eget liv. Säkert finns det människor som i ditt liv blivit till trons förebilder för dig. Ser du dem framför dig? Kanske är det dina föräldrar, kanske mor- eller farföräldrar. Kanske är det din konfirmationspräst eller någon annan i församlingen som varit viktig för dig och för din egen tro. Människor som verkar ha funnit frid. de behöver inte alltid ha uttryckt det, men vi känner av det. Människor som har mött Guds helighet. De skapar en längtan hos oss bara genom sitt sätt att vara och leva. 

Hur lär jag då känna honom? Hur ska jag lära känna Jesus? Man lär känna Jesus så som man lär känna en människa. Man lyssnar till honom. Man sätter sig ned och lyssnar, lyssnar med ett öppet sinne. Och när jag lär känna honom, då kan det hända att jag också ser mitt eget liv i ett nytt ljus. Det kan ske så som det var för den romerske officer som Jesus möter i evangeliet (Matt. 8:5-13) att man drabbas av Guds helighet och sin egen litenhet: ”Herre, jag är inte värd att du går in under mitt tak. Men säg bara ett ord, så blir pojken frisk.” Jesus kräver aldrig för mycket av oss. Han ger oss aldrig mer än vi klarar av.
Ibland drabbar livet och döden oss och vi står handfallna inför ondskans meningslöshet. Bär vi en erfarenhet av besvikelse, kanske till och med ilska gentemot Gud ska vi veta att han håller för det. Gud håller för våra tvivel, för vår ilska och vår ensamhet. Gud är god och vill inte det onda som sker. Ytterligare ett kan vi veta: att Gud inte har förklarat lidandet för oss men lovat att vara med. Hela vägen går han med oss.